Persoonsgegevens die worden verwerkt

De WSVW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw IP-adres 
- Gegevens van uw boot
- Bankrekeningnummer
- Toegangsgegevens
- Geboortedatum

Waarom wij gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de overeenkomst van lidmaatschap, toewijzing van een ligplaats of inschrijving voor evenementen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor de diverse gegevens die u met ons deelt. Deze termijnen zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. 
Voor meer informatie over de gehanteerde termijnen kunt u zich wenden tot het secretariaat, secretariaat@wsvw.com of 0113 - 586089

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen worden uw gegevens niet met derden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@wsvw.com . Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wij wijzen u erop dat de eventuele verwijdering van uw gegevens uit onze systemen gevolgen kan hebben voor onze dienstverlening aan u. 

Beveiliging systemen

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Indien het vermoeden van een datalek bestaat wordt het bestuur geïnformeerd. Het bestuur zal onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een datalek en als dat inderdaad het geval is actie ondernemen om het lek te stoppen en/of verdere verspreiding te voorkomen. Het bestuur zal in dat geval tevens de vereiste meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen informeren.

Camera’s en toegangspassen.

Op onze terreinen en in onze gebouwen is er cameratoezicht. De beelden worden voor geen ander doel gebruikt dan de beveiliging van de terreinen en gebouwen. De beelden worden gedurende vier weken bewaard, tenzij op de beelden een incident te zien is. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.
De gegevens die worden verkregen door het gebruik van de toegangspassen worden eveneens vier weken bewaard .

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Dit privacyreglement is alleen van toepassing op de website van de WSVW. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De WSVW past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyreglement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyreglement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per ledeninformatie, nieuwsbrief en/of via de website te informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.