Vereniging: Watersportvereniging Wolphaartsdijk
Evenement: Een activiteit georganiseerd door of namens de Watersportvereniging Wolphaartsdijk
Aankondiging: Beschrijving van de inhoud en voorwaarden van een georganiseerd evenement
Inschrijver: Deelnemer aan een evenement
Inschrijfgeld: De geldelijke vergoeding die Inschrijver aan Vereniging betaald voor deelname aan het evenement

 • Vereniging geeft in een aankondiging van een evenement alle relevante informatie over de inhoud en eventueel door Inschrijver te betalen Inschrijfgeld voor het evenement
 • Aankondiging wordt tijdig en volledig bekendgemaakt op de voor de Vereniging gebruikelijke methoden (Nieuwsbrief, Website, Clubblad)
 • Aankondiging dient duidelijk te zijn over de kosten die gedekt zijn door het te betalen inschrijfgeld en de kosten die alsnog voor eigen rekening van Inschrijver komen. Bijvoorbeeld liggeld, vervoer, huisvesting, maaltijden, etc.
 • Wijzigingen in het aangekondigde programma dienen zo snel mogelijk door Vereniging aan Inschrijvers bekend te worden gemaakt
 • Vereniging verplicht zich tot het organiseren van het evenement, conform het gestelde programma in de aankondiging
 • Bij annulering van een Evenement door Vereniging worden inschrijvers hiervan door Vereniging zo spoedig mogelijk in kennis gesteld
 • Bij annulering van een Evenement door Vereniging hebben inschrijvers recht op volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld
 • Indien bij meerdaagse evenementen Inschrijver niet alle dagen kan deelnemen, kan, indien dit door inschrijver vooraf bekend wordt gemaakt, een gedeeltelijke restitutie van betaalde bijdrage plaatsvinden. Dit ter beoordeling en besluit door Vereniging.
 • Inschrijver verplicht zich bij inschrijving tot het voldoen van de bijdrage die wordt vermeld in de aankondiging van het evenement
 • Inschrijving is pas definitief als betaling is voldaan
 • Zolang betaling niet is voldaan, heeft inschrijver geen recht op deelname
 • Inschrijver ontvangt na inschrijving en betaling een bevestiging van inschrijving en betaling op het opgegeven e-mailadres
 • Als deze bevestiging niet wordt ontvangen, dan moet er vanuit worden gegaan dat inschrijving niet is voltooid
 • Annuleren van deelname aan activiteit door inschrijver na inschrijving dient schriftelijk te gebeuren via het e-mailadres wat in de bevestiging is vermeld of via secretariaat@wsvw.com
 • Bij juiste annulering voor de uiterste inschrijfdatum heeft inschrijver recht op volledige restitutie van de betaalde bijdrage.
 • Bij annulering na de uiterste inschrijfdatum is eventueel restitutie van de betaalde bijdrage mogelijk. Reeds gemaakte kosten of reserveringen kunnen aanleiding zijn tot niet of slechts gedeeltelijke restitueren van de betaalde bijdrage. Dit ter beoordeling en besluit van de organisatie van het evenement.
 • Bij gehele of gedeeltelijke restitutie van de bijdrage zal deze altijd worden teruggestort op dezelfde rekening als waar vandaan de betaling is gedaan.
 • Indien wijzigingen in het programma van Evenement leiden tot een hogere of lagere bijdrage dient dat in overleg met Inschrijvers plaats te vinden. Bij weigering van de voorwaarden door Inschrijver kan het programma in onderling overleg voor deze inschrijver (deels) vervallen. Inschrijver kan er ook voor kiezen af te zien van deelname en heeft dan recht op restitutie van de volledige betaalde bijdrage.
 • Bij geschillen over bovenstaande voorwaarden beslist het bestuur.