Beste leden,

Na de jaarwisseling zijn de werkzaamheden voor de herinrichting pas echt begonnen. In de nu achter ons liggende weken zijn er steigers en golfschotten gesloopt, landtongen weggegraven in de Oude Landbouwhaven, gebaggerd en zelfs weer al een begin gemaakt met het zetten van palen en leggen van balken en dekken voor de vernieuwde steigers. Momenteel wordt de pier (waarop vroeger het wedstrijdhokje stond) weggegraven en -gebaggerd zodat we binnenkort de Nieuwe Landbouwhaven verbonden zien met de Schorhaven. We zijn blij om te kunnen melden dat de voortgang volgens planning verloopt en dat er geen tegenslagen zijn ondervonden. Hieronder puntsgewijs nadere informatie over de voortgang.

Vergunningen

Deze zijn reeds geruime tijd binnen en we hebben de instanties gemeld dat we zijn gestart. De vergunninghouders tonen hun betrokkenheid en worden door ons op de hoogte gehouden van de vorderingen. Binnenkort wordt er begonnen met de uitwerking (berekeningen en tekeningen) van de brug voor vergunningsaanvraag.

Financiën

De financiering vanuit de Rabobank is rond. De gemeente Goes en de Stichting Waarborgfonds Sport staan garant. De (hypothecaire) lening is aangegaan tegen een rente van 2,65%, fors onder de 4% waarmee in de begroting is gerekend.

Ontwerp en uitvoering

Hieronder een kort verslag wat al onze aannemers aan dit project doen:

 • Bosch&Slabbers: Zij zijn feitelijk gereed met hun werk. Ze hebben vanaf dec. 2014 tot aan de start van het werk per nov. 2017 de hand gehad in de lay-out van de haven. Hiertoe hebben ze met en namens ons onderhandeld met Provincie, Gemeente, Rijkswaterstaat en Waterschap over de wenselijkheden en wettelijke verplichtingen/mogelijkheden. Aangezien wij, na afstemming met de ALV, een aantal keren hebben bijgestuurd, hebben ze het rondje verschillende keren mogen doen. En met, naar onze mening, een mooi plan als resultaat!
 • Agel: Heeft het water- en landbodemonderzoek en de quickscan op de wet natuurbehoud voor ons verzorgd. Een ingewikkelde materie die helemaal vastligt in (Europese) wetten en ervoor zorgt dat alleen specialisten als hun dit soort werk mogen en kunnen doen. Omdat we hebben gemeld dat er mogelijk asbest in de pier zou kunnen zitten, kwam er nog een onderzoek overheen, namelijk een onderzoek naar land- en waterbodem voor op asbest verdachte locaties. Bij het begin van de graaf- en baggerwerken aan de pier is hierop dan ook door Rijkswaterstaat extra controle geweest, maar is evenals tijdens de monstername, niets gevonden.
 • Factor BV: Verzorgt vanuit de overzichtstekeningen van de Architect de benodigde tekeningen en berekeningen van golfschotten, steigers en straks ook de brug. Dit gaat meestal in een aantal versies. We zijn gestart met de vergunningstekeningen en – berekeningen, krijgen gedurende de uitvoering een paar keer een aangepaste versie omdat bijvoorbeeld op ons verzoek de boxindeling nog wat aangepast wordt en ten slotte wordt, nadat we gereed zijn met bouwen, alles nog eens ingemeten en op de definitieve tekening gezet.
 • Jan Pleijte is als vrijwilliger sinds jaar en dag betrokken bij de Havencommissie. Hierbij is hij o.a. betrokken geweest bij de aansturing van de realisatie van Loods 2, Loods 4, nieuw dak Loods 3, Oorlam en havenkantoor, Balkon, BBQ tent en doet hij momenteel de renovatie Sanitairgebouw. Jan is gevraagd om de directievoering van de herinrichting te doen omdat we met hem de meest competente man op die plaats hebben. Gezien de enorme tijdslast die dit met zich mee brengt, wordt Jan voor deze werkzaamheden ingehuurd. Het Bestuur vindt dat zijn inspanningen en tijdsbesteding de vraag die we aan vrijwilligers mogen stellen, verre te boven gaan en heeft er daarom voor gekozen dit betaald te laten doen.
 • De Klerk: Zij hebben net na de jaarwisseling met zwaar materieel een deel van het golfschot nabij de opening van de Nieuwe Landbouwhaven verwijderd. Nu deze opening blijft, is het naar binnen staande deel verwijderd en zal dit worden hergebruikt voor de verlenging van het golfschot richting de Schorhaven. Momenteel fabriceren zij de nieuwe stalen palen (18 meter lengte!) en de ruim 60 meter nieuw dek en houten golfschot. Binnenkort zal dat wederom met zwaar materieel op zijn plek worden gebracht.
 • Traas&Ovaa: Is vooruitlopend op de werkzaamheden al in september 2017 begonnen met terrein geschikt te maken om boten te kunnen stallen, nu het plein ten noorden van de loodsen 1 en 2 vrij gehouden wordt voor opslag. Zij hebben stortsteen rondom de pier verwijderd en hergebruikt bij het renoveren van de Oude Landbouwhaven. Het weggraven van het bovendeel van de pier en ook het inkorten van de landtong ten westen van ’t Restaurant is inmiddels gereed. Nadat de boten weer in het water gaan, zullen zij het terrein voorzien van nieuw asfalt.
 • De Jonge Waterbouw: Heeft met 2 kranen op vletten de steigerdekken gesloopt, steiger- en boxpalen getrokken en weer herplaatst en is bezig met een baggerschip om de havens te baggeren. De Oude Landbouwhaven is inmiddels op diepte, momenteel wordt de pier weggegraven (bovendeel voor hergebruik in de nieuw loswal) en wegbaggeren van het onderdeel.
 • Bouwbedrijf van Loo: Monteert de nieuwe draagconstructie, kunststof steigerdekken, zijsteigers en ringen etc. voor en aan de nieuwe steigers. Ook het golfschot voor de uitbreiding van steiger G en de schermen aan steiger B en het noordplein wordt door hun gedaan. Hierbij wordt rekening gehouden met het type gebruik en zo worden de schoplatten van de nieuwe hellingen voor de optimisten en die van de (hulp) steiger ernaast, evenals de deksloof van het scherm aan het gehele noordplein in glad kunststof uitgevoerd. Dit omdat de hardhouten schoplatten gemakkelijk vervelende splinters geeft.
 • Reinhout: Heeft de bestaande elektra paaltjes gedemonteerd en gereviseerd en zal deze weer terugplaatsen op de nieuwe steigers.
 • Bakx: Heeft de bestaande water paaltjes gedemonteerd en zal deze weer terugplaatsen op de nieuwe steigers.

Voortgang en gevolgen werkzaamheden voor leden

In overleg met de havencommissaris van de RYCB zijn de boxen in de Oude Landbouwhaven weer uitgegeven aan RYCB leden. Zoals bekend, kunnen die er nog tot zomerseizoen 2019 gebruik van maken. De bestaande RYCB steiger is gesloopt en wordt vernieuwd tot waar komend seizoen de nieuwe loswal gerealiseerd wordt.

Ook de WSVW leden hebben inmiddels een box toegewezen gekregen, een deel reeds met de aangevraagde zijsteiger. Het andere deel wacht nog op de realisatie van de nieuwe J steiger op de plaatst van de huidige loswal, want ook daar komen (11 meter) boxen met zijsteiger.

Leden die niet helemaal gelukkig zijn met de nu toegewezen box zijn op de wachtlijst gezet voor een meer gewenste plek en die zullen we volgend jaar weer gelukkig proberen te maken met een nieuw voorstel.

Verder blijft de planning als volgt:

Voorjaar 2018

 • Steiger H, A, B en C worden deze winter deels getrokken en herplaatst of van een nieuw dek voorzien. Het golfschot wordt verlengd richting nieuwe haveningang. Het nieuwe dek komt op zomerpeil +90 tot +100 cm.
 • Hellingen tussen A en B voor de optimisten worden aangebracht, evenals de afmeersteiger voor de optimisten en het scherm aan het Noordplein.
 • De G steiger wordt verlengd met 7 stuks 13 meter boxen.
 • Van de Kreeke blijft deze winter nog op zijn oude plaats.
 • Zijsteigers voor 12-13 meter boxen worden aangebracht aan de H steiger en de N steiger
 • Zijsteigers voor 11 meter boxen worden 2018-2019 aangebracht aan de J steiger
 • Komend zomerseizoen worden aan de oostzijde van de nieuwe C steiger tijdelijk 8 meter boten afkomstig van de OLH gelegd. In het najaar worden dit 6 meter boxen voor de westhavenliggers
 • Komend zomerseizoen worden aan de westzijde van de nieuwe C steiger tijdelijk geen boxen gemaakt zodat daar de langsliggers van de oliesteiger kunnen liggen. In het najaar worden dit 6 meter boxen voor de westhavenliggers.
 • Zodra het zwaar verkeer gereed is en het terrein botenvrij is zal het terrein worden geasfalteerd.

Vanaf najaar 2018

 • Een nieuwe loswal voor van de Kreeke wordt gemaakt en de oude wordt weggegraven
 • Steiger J wordt verlengd en de brug wordt aangebracht.
 • Er wordt een wedstrijd onderkomen gerealiseerd.

Zijsteigers

De zijsteigers voor 12-13 meter boxen worden gerealiseerd aan de oost- en westzijde van de H steiger en aan de N steiger. Dit is zo gedaan om de meeste huidige B-westliggers een plek te kunnen geven aan de nieuwe A-west.
De zijsteigers voor 9 meter boxen worden gerealiseerd aan de C-oost.
De zijsteigers voor 11 meter boxen komen in 2018-2019 aan de nieuwe J steiger op de plaats van de huidige loswal.

Binnenkort zullen de boten die nu onder de kraan liggen, worden verzocht tijdelijk te verhuizen naar de nieuwe boxen aan de G steiger. Best al snel in ’t seizoen dat we gebruik kunnen maken van nieuw gerealiseerde plekken! Daarna zullen snel de A, B en C steiger gereed komen voor eerste gebruik. De H komt pas als we daar gebaggerd hebben.

Met vriendelijke groet,
Namens de havencommissie en Bestuur WSVW
Cor Verhelst