Beste leden,

Het eerste nieuwsbulletin dateert alweer van 10 september j.l. en inmiddels is er meer nieuws en zijn er antwoorden op gestelde vragen. Sommige vragen zijn per mail door individuele leden gesteld en daarnaast is er een collectieve brief door 68 medeondertekenaars aan het bestuur gestuurd waarin vragen en opmerkingen gesteld zijn waarvan, voor zover reeds beschikbaar, de antwoorden in dit bulletin verwerkt zijn.

Vergunningen
De stand bij de vergunningverlenende instanties is per heden als volgt:

 • Gemeente Goes: De gemeente heeft per 7 november de omgevingsvergunning verstrekt, mede optredend namens de provincie. De vergunning is conform de aanvraag.
 • Waterschap: Het Waterschap heeft gemeld gebruik te maken van de mogelijkheid “samenloopregeling”, waardoor Rijkswaterstaat en Waterschap gezamenlijk een z.g.n. watervergunning afgeven. Deze vergunning is vorige week verstrekt.
 • Provincie Zeeland: Deze heeft de gemeente gemeld dat vanuit de provincie geen bezwaren zijn tegen vertrekken van de vergunning.
 • Rijkswaterstaat (RWS): RWS is (naast de watervergunning) gevraagd om een stortvergunning voor de baggerspecie. Deze is verstrekt voor een nabijgelegen stortvak.
 • Veiligheids Regio Zeeland (VRZ): VRZ heeft aanbevelingen gegeven mbt opstellingsplaatsen voor de brandweer en de toegankelijkheid van de haven na herinrichting voor overige hulpdiensten. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in het ontwerp. Een WSVW lid, werkzaam bij deze instantie, heeft ons opmerkzaam gemaakt op een recent van kracht geworden zijnde Algemene Maatregel van Bestuur (wettelijke verplichting) die over brandveiligheid gaat. Eventuele consequenties worden in het plan verwerkt.

Samenvattend: Alle vergunningen zijn binnen. De wettelijke beroepstermijn van 6 weken is nu ingegaan, inhoudende dat belanghebbenden bezwaar kunnen indienen bij het college; zij het dat eventueel ingediende bezwaren de werking van de vergunning niet tenietdoet. Aangezien er vooraf met de gemeente en de direct belanghebbenden (Meliefste, De Vos-Peeters, van de Kreeke, de Boei) tot akkoord is gekomen, zijn ontvankelijke bezwaren niet te verwachten.

In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om de brug in de nieuwe landbouwhaven uit deze vergunningsaanvraag te houden en hiervoor een aparte aanvraag in te dienen. Een brugconstructie wordt door het bevoegd gezag getoetst op o.a. veiligheid en deze toetsing vergt veel tijd. Aangezien we niet het gehele plan in dit winterseizoen kunnen realiseren (zie ook kopje “planning”) is de brug gepland voor winter 2018-2019.

Financiën
De garantstelling door gemeente Goes en Stichting Waarborgfonds Sport wordt afgestemd met de Rabobank. De bank heeft tevens een taxateur aangesteld die de waarde van het onderpand moet vaststellen. Dit alles om een zo laag mogelijk rentepercentage te kunnen overeenkomen, immers hoe meer garantstelling (100%) en hoe meer dekking (waarde WSVW) hoe lager de rente.
Dit alles kost extra tijd maar zal veel rentekosten besparen. We verwachten voor eind van November een overeenkomst van lening te kunnen aangaan voor het door de ALV goedgekeurde bedrag en vervolgens te kunnen aanbesteden. Totdat de overeenkomst van lening is getekend worden geen andere verplichtingen aangegaan dan die welke noodzakelijk zijn ter voorbereiding. Dit zijn bijvoorbeeld de terreinwerkzaamheden met puinverharding, zodat het plan dit seizoen kan starten,
en aanbetalingen voor materiaal reserveringen (steigerhout en -dekken) omdat hierop een zeer lange levertijd zit en we met deze aanbetaling de materialen voor ons plan gereserveerd houden.

Ontwerp, offertes en aanbesteding
De in het eerste nieuwsbulletin gemelde vorm van voorgenomen aanbesteding aan onze huisaannemers heeft geleid tot een intensieve uitwisseling van technische oplossingen en prijzen waardoor we inmiddels tot technisch en financieel onderbouwde offertes zijn gekomen die kunnen worden aanbesteed. Doordat de aannemers in alle openheid hun prijzen en marges, maar ook hun technische oplossingen met ons hebben kunnen delen, is eens te meer duidelijk geworden dat deze aanpak niet alleen tot besparing op een ingenieursbureau voor bestekschrijving heeft geleid, maar veel meer ook dat door deze samenwerking in deze fase iedere aannemer zijn specialistische kennis heeft kunnen inbrengen om tot de beste oplossingen en prijs te komen. Het bestuur heeft niet alleen een keus gemaakt om op basis van onze goede ervaringen met onze huisaannemers (waarvan de meeste leden van de WSVW) in zee te gaan, maar heeft tegelijk gezorgd voor een ongekende mate van transparantie. Alle aannemers hebben van tevoren ingestemd met een volledig open begroting waardoor de havencommissie, de penningmeester en onze kascommissie inzicht hebben gekregen in inkoopprijzen, marges en uiteraard de op tekeningen en beschrijvingen gebaseerde hoeveelheden. Gedurende de laatste weken zijn prijzen, marges en hoeveelheden uitgewerkt in definitieve vaste aanneemsommen, waarvan dus zeker is dat deze gebaseerd zijn op zeer scherpe tarieven en marges. In onze vereniging is sinds jaar en dag een roep om bij voorkeur leden in te zetten voor te gunnen werk. Indien de transparantie gewaarborgd is zoals nu is gedaan met controle door penningmeester (tevens accountant) en kascommissie (tevens accountant), dan kan van belangenverstrengeling geen sprake zijn. Niemand van het bestuur en de projectleiding is (financieel) betrokken bij de voorgestelde aannemers en kunnen daarom zonder enige belangenverstrengeling de belangen van de WSVW behartigen.
Gaandeweg de besprekingen is voor het werk aan damwand en golfschot een separate aannemer gekozen omdat dat werk oorspronkelijk bij De Jonge Waterbouw inzat en deze dat niet zelf kan uitvoeren. Het ziet ernaar uit dat Van Der Straaten de scherpste aanbieding heeft neergelegd, maar we zijn nog in onderhandeling met een andere partij.

Hiermee komt de lijst van aannemers er als volgt uit te zien:

 • Bosch&Slabbers: architect
 • Agel: waterbodemonderzoek en quickscan natuurbehoud
 • Factor BV: constructieve berekeningen en detailtekeningen
 • inhuur van Jan Pleijte voor begeleiding/controle tijdens uitvoering als ZZp-er
 • Van der Straaten/?? Golfschot en damwand loswal.
 • Traas&Ovaa: huisaannemer terreinaanpassingen
 • De Jonge Waterbouw: huisaannemer steigerpalen en baggeren
 • Bouwbedrijf van Loo: huisaannemer dekken steigers
 • Reinhout: huisaannemer elektra op de steigers
 • Bakx: huisaannemer water op steigers

Een vraag die uit de brief naar voren komt is waarom we zo’n haast hebben. Dat heeft alles te maken met de prijsstelling. De budgetcalculatie dateert van 2015-2016, een tijd waarin aannemers werk zochten. Inmiddels zijn we eind 2017 en is de crisis in de aannemerij echt voorbij. Juist omdat we met zeer betrokken (huis) aannemers werken zijn ze akkoord gegaan met uurlonen en machine tarieven die feitelijk nu al onder de marktconforme aanbiedingen liggen, maar dit akkoord dan wel uitsluitend indien de bulk van het werk dit seizoen gebeurt. Als we alles een jaar uitstellen, dan kunnen de tarieven niet worden vastgehouden en voorzien we stevige stijgingen van die tarieven en daarmee van ons benodigd budget.

Planning en gevolgen werkzaamheden voor leden
Inmiddels is er gestart met voorbereidingen. Omdat het kraanseizoen al geruime tijd loopt, waren enige voorbereidingen nodig om te voorkomen dat we in het geheel deze winter niet meer aan de slag kunnen doordat er boten in de weg staan. Na instemming van de gemeente is besloten om het minimaal noodzakelijke te doen aan voorlopige terrein aanpassing. Zo is de groenstrook tussen de Zuidschor-Jukkenterrein-parkeerterrein verwijderd en tijdelijk verhard met puin en zo ook de hondenwei en de bosschage naast loods 2. Hiermee kunnen we deze winter het plein ten noorden van loods 2 en het havenkantoor vrijhouden t.b.v. de werkzaamheden, m.n. opslag van te hergebruiken steigerdelen. Na het te water laten van de boten komend voorjaar zullen nieuwe groenstroken worden aangeplant en worden de tijdelijke puin verhardingen mettertijd definitief in asfalt gelegd.
Omwille van de scherpe onderhandelingen die we met de bank voeren om een (zeer) laag rentetarief te krijgen is er extra tijd genomen in de planning. Dit heeft als consequentie dat we verwachten niet het gehele project in dit winterseizoen te kunnen realiseren, maar dat een deel in het winterseizoen 2018-2019 zal plaatsvinden. Omdat we geen enkel risico willen lopen dat bij begin zomerseizoen de vernieuwde steigers niet beschikbaar zijn, is een extra maand speling in de planning ingelast, zodat ook tegenslagen of winters weer niet leiden tot problemen bij start zomerseizoen.
We hebben vragen gekregen over hoe we met tegenslagen omgaan en met name wordt er dan gewezen op mogelijke asbestverontreiniging in de pier. We hebben de pier daarvoor conform de vereiste norm laten bemonsteren en daarbij is GEEN asbest aangetroffen. Doordat we slechts stortsteen van de buitenste rand van de pier hergebruiken en het grond en zand/puin lichaam van de pier als baggerspecie NAT afvoeren naar het stortvak, zal eventueel toch voorkomend asbest niet tot complicaties leiden omdat er wettelijk pas maatregelen nodig zijn als asbest in droge vorm vrij kan komen, hetgeen door onze aanpak in het geheel niet mogelijk is.

In overleg met de aannemers ziet de planning er nu zo uit:

2017-2018

 • Half oktober begonnen we met voorbereidingen op het terrein (naast loods 2, de hondenwei, de pier en tussen jukken- en parkeerterrein), deze voorbereidingen zijn gereed.
 • Het terrein tussen havenkantoor-loods 1 en 2 en de haven tussen steiger A en B blijft deze winter vrij van boten voor opslag van getrokken palen etc.
 • Ca 30 boten op WSVW jukken worden op het terrein van de Zuidschor geplaatst, wel bij ons gekraand. Dit is uiteraard na instemming met betreffende leden geregeld.
 • Begin december 2017 worden de steigers uit de oude landbouwhaven verwijderd en wordt er aansluitend gebaggerd. We stellen voor een nieuwe steiger aan de oostkant (tegen de damwand) terug te plaatsen in plaats van de huidige (RYCB ligplaatsen) steiger. (zie opmerking hieronder)
 • Steiger H, A, B en C worden deze winter deels getrokken en herplaatst of van een nieuw dek voorzien waarvoor winterliggers een andere plek krijgen toegewezen. Het golfschot wordt verlengd richting nieuwe haveningang. Het nieuwe dek komt op zomerpeil +90 cm.
 • Hellingen tussen A en B voor de optimisten worden aangebracht.
 • De pier wordt weggegraven, de nieuwe landbouwhaven wordt gebaggerd.
 • Van de Kreeke blijft deze winter nog op zijn oude plaats en het golfschot blijft nog open ter hoogte van de nieuwe landbouwhaven.
 • Zijsteigers worden aangebracht (61 nieuwe aanvragen naast 37 bestaande) Mogelijk werkzaamheden doorlopend in de zomer 2018.

Opmerking: In de komende ALV van november 2017 zal het bestuur in stemming brengen of we groot onderhoud aan het terrein (asfalt rond de loodsen) en vervanging van steigerdekken OLH en H niet alvast kunnen meenemen om zo tot kostenbesparing te komen doordat de asfaltmachine maar eenmalig hoeft te komen. Ook zal het bestuur in stemming brengen of we de opening in het golfschot voor de NLH al dan niet moeten handhaven.

2018-2019

 • Een nieuwe loswal voor van de Kreeke wordt gemaakt en de oude wordt weggegraven
 • Steiger J wordt verlengd en de brug wordt aangebracht.
 • Er wordt een wedstrijd onderkomen gerealiseerd.
 • Het terrein wordt geasfalteerd.

Zijsteigers
Inmiddels zijn er van de huidige 40 zijliggers 37 verzoeken binnen om aan een zijsteiger te kunnen blijven; 3 leden die nu aan een zijsteiger liggen hebben aangegeven er geen 150 Euro voor over te hebben en in een andere box te willen gaan liggen. Daarnaast zijn er 61 nieuwe aanvragen binnengekomen van leden die graag een zijsteiger hebben.
Op veler verzoek wordt er opnieuw gekeken naar de technisch haalbare lengte van de zijsteiger, er is veel vraag naar langere zijsteigers.
Doordat er meer ruimte in de haven beschikbaar komt, is er de mogelijkheid om ligplekken te voorzien van een zijsteiger. We doen dat niet standaard bij alle plekken omdat dit voor iedereen een ongewenste kostenverhoging zou meebrengen. De zijsteiger wordt ca 60cm breed en loopt tot ongeveer het midden van de box (of verder indien technisch/financieel haalbaar) en rust daar op een paal. Hierdoor wordt een stabiele zijsteiger verkregen en niet zo’n wiebelig gebeuren wat we van drijfsteigers kennen. Een box heeft slechts 1 zijsteiger, dus stuurboord- of bakboordzijde.
De boxpaal blijft staan, de zijsteiger krijgt geen mogelijkheden tot vastmaken van lijnen.
De kosten bedragen EUR 150,-- per zomerseizoen. Hiervan wordt de afschrijving betaald en de helft van de extra breedte die voor de zijsteiger nodig is. De bestaande ligplekken aan zij- of kopsteigers zullen vanaf zomerseizoen 2018 ook met dit extra tarief belast worden.
Omdat we toch veel vragen krijgen voor een nieuwe zijsteiger….maar dan wel op de huidige ligplaats: nogmaals uw aandacht voor het volgende: De boxen met zijsteigers worden zoveel mogelijk geconcentreerd. Voor het plaatsen van een zijsteiger is een bredere box nodig dan de standaardmaat. Bestaande boxen verbreden kan natuurlijk niet zomaar. Dit betekent dat op een aantal plaatsen in de haven bredere boxen zullen worden gemaakt waarin desgewenst een zijsteiger kan worden aangebracht. Dit gebeurt in ieder geval op de plek van de huidige pier tussen de A en H-steiger en aan de J steiger. Let er dus op: als u een zijsteiger aanvraagt dan krijgt u ook een andere ligplaats voorgesteld!

Beste leden, het is weer een heel verhaal. En waarschijnlijk zijn niet alle vragen beantwoord, want zo willen veel leden nu al weten waar ze volgend zomerseizoen komen te liggen. Dat kan het haventeam u echter nog niet zeggen. Pas nu zijn de aantallen zijsteigers bekend en kan er gedetailleerd ingedeeld gaan worden. Wat in grote lijnen de insteek is bij deze indeling:

 • A oost blijft, B oost blijft, C oud blijft.
 • B west gaat naar A west
 • OLH west en oliesteiger gaan voor seizoen 2018 tijdelijk naar verlengde C, daarna in 2019 definitief naar verlengde J
 • Westhavenliggers RYCB blijven daar voor 2018, daarna in 2019 naar verlengde C
 • OLH oost: de meeste (RYCB leden) blijven daar in 2018. In 2019 kunnen ze naar de WSVW komen of naar de RYCB haven gaan. Enkele zullen een andere plek krijgen i.v.m. de nieuwe loswal
 • Nieuwe aanvragen voor zijsteigers worden gerealiseerd afhankelijk van boxlengte aan H-oost, A-west en in 2019 ook aan J en verder geconcentreerd op alle steigers waar nodig.

Hopelijk geeft het antwoord op jullie vragen. Komen er nog meer vragen op, laat ze ons weten via Kim secretariaat@wsvw.com of de link op de website voor opmerkingen en verzoeken, we zullen die dan proberen te beantwoorden zowel in een persoonlijk antwoord alsook in een volgend nieuwsbulletin.


Met vriendelijke groet,
Namens de havencommissie en Bestuur WSVW
Cor Verhelst