Beste leden,

Sinds de laatste ALV, waarin bestuur en havencommissie standaard met jullie communiceren over de stand van de havenherinrichting, is er heel wat werk verzet in de voorbereidingen. Ook zijn er door leden heel wat vragen gesteld over voortgang en eventuele gevolgen voor de ligplek, zijsteiger of winterstalling. De havencommissie heeft van het bestuur de vraag gekregen om gedurende de looptijd van de herinrichtingwerkzaamheden jullie middels een nieuwsbulletin op de hoogte te houden van de stand van zaken. Het bulletin zal op onregelmatige tijdstippen, afhankelijk van beschikbaar nieuws via ledenmail worden toegezonden en net als de nieuwsbrieven via de website toegankelijk blijven.

Heeft u interesse in een zijsteiger, lees dan de laatste paragraaf en reageer!

Vergunningen

De stand bij de vergunningverlenende instanties is als volgt:

 • Gemeente Goes: Dit is het Bevoegd Gezag wat uiteindelijk de bouwvergunning afgeeft, waar alle onder genoemde (deel) vergunningen bij in zitten. Eind Juli hebben wij de vergunning aangevraagd waarop door de gemeente aanvullende documenten zijn gevraagd zoals detailtekeningen, constructieve berekeningen etc. Zo rond de 3e week van September verwachten we die te kunnen leveren. Daarnaast is gevraagd om financiële zekerheden aan te tonen (de zgn Bibob wetgeving), hieraan wordt door ons nog hard gewerkt en is qua tijd zeer kritisch. Zie voor de stand het kopje Financiën.
 • Waterschap: De zgn “watervergunning” betreft wijzigingen aan het talud van de Oude Landbouwhaven, alwaar we een nieuwe loswal voor van de Kreeke willen realiseren. Hiertoe zetten we een klein aantal meters damwand op de plek waar nu een groen talud van het waterschap ligt. Het Waterschap heeft aangegeven geen problemen te zien en is bezig met de verwerking van de aanvraag.
 • Provincie Zeeland: de Provincie heeft inmiddels laten weten dat we geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeven te doen. Dit was een bijzonder belangrijke stap; hadden we wel een MER moeten doen, dan was de uitvoering met zeker een jaar vertraagd. De Provincie heeft wel een “Vooronderzoek Waterbodemkwaliteit” (gereed) en een “Quickscan Natuurbehoud” (volgende week gereed) gevraagd welke uiteraard geen bezwarende resultaten mogen te zien geven. De resultaten van het waterbodemonderzoek, met daarin ook de grondonderzoeken van de af te graven pier en deel middendam, geven geen verontrustende waarden. De resultaten van de quickscan natuurbehoud idem, al moeten deze nog verwoord worden in een rapportage. We hebben hier dus vertrouwen in de goede afloop.
 • Rijkswaterstaat (RWS): RWS is gevraagd om een stortvergunning voor de baggerspecie. Dit is in behandeling, we zullen een stortvak in de nabijheid van de haven krijgen toegewezen voor 3e week november.
 • Veiligheids Regio Zeeland (VRZ): VRZ heeft aanbevelingen gegeven mbt opstellingsplaatsen voor de brandweer en de toegankelijkheid van de haven na herinrichting voor overige hulpdiensten. Deze aanbevelingen zijn meegenomen in het ontwerp.

Financiën

De Gemeente Goes heeft toegezegd zich garant te stellen voor 50% van het budget (ca 1,6 Miljoen euro inclusief de BTW) als Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) zich voor de overige 50% garant stelt. Met deze 100% garantstelling kan vervolgens bij een bank een goedkope lening worden afgesloten omdat de risico’s voor de bank nihil zijn. De stand is als volgt:

 • Gemeente Goes: toezegging voor 50% garantstelling, uitwerking wacht op offerte bank
 • SWS: mondelinge toezegging voor 50% garantstelling, schriftelijke aanvraag in behandeling
 • Bank: onze huisbank Rabobank geeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, onderhandelingen lopen en we zijn hierover positief gestemd. Zodra er zekerheid is, volgt meer nieuws. Gesprekken met de Bank Nederlandse Gemeenten zijn opgeschort omdat het waarschijnlijk is dat de Rabobank met de 100% garantie een goede aanbieding gaat doen en de eerder genoemde bank Nederlandse Gemeenten aan nogal wat condities gebonden is.

Ontwerp en aanbesteding

Om tot enerzijds een zeer scherpe aanbesteding te kunnen komen en anderzijds volledig transparant naar de ALV toe te kunnen operen, hebben bestuur, havencommissie en kascommissie  besloten om direct met de uitvoerende partijen, dus zonder hoofdaannemer, om tafel te gaan. Het uitsluiten van een hoofdaannemer is mogelijk omdat de havencommissie de vereiste competentie in huis heeft om dit project direct aan te sturen. Met een directe aanbesteding wordt opslag en risico doorberekening van een hoofdaannemer voorkomen wat een besparing van 10-15% geeft. Daarnaast is de inschakeling van een ingenieursbureau als projectmanager niet meer nodig, wat eveneens tot een forse besparing leidt, zij het dat noodzakelijke berekeningen en detailtekeningen uiteraard wel buiten de deur gemaakt worden en projectbegeleiding/controle op uitvoering ingehuurd wordt. Om te komen tot een volledige transparantie in de prijsopbouw van onze huisaannemers, is gekomen tot een prijsopbouw welke gebaseerd is op door de havencommissie aangereikte (detail) tekeningen, berekeningen en aantallen, bij door de aannemer  afgegeven vaste prijs voor overeengekomen diensten en werkzaamheden. De aannemers geven bij hun vaste prijs de “”open begroting”” ter inzage aan havencommissie en kascommissie, zodat marktconformiteit van de leveringen, opslag en uurtarieven gecontroleerd kan worden. Hierdoor hoeven de aannemers geen risico’s door te rekenen en blijven de aanneemsommen lager. Mochten er meer- of minderwerken voorkomen, dan drukken deze pas dan op het budget wat we daarvoor hebben.

De volgende partijen zijn betrokken c.q. zijn gevraagd:

 • Bosch&Slabbers: architect
 • Agel: waterbodemonderzoek en quickscan natuurbehoud
 • Factor BV: constructieve berekeningen en detail tekeningen, mogelijk ook inhuur van Jan Pleijte voor begeleiding/controle tijdens uitvoering
 • Traas&Ovaa: huisaannemer gevraagd om prijs terreinaanpassingen
 • De Jonge Waterbouw: huisaannemer gevraagd om prijs aanpassingen steigerpalen, golfschot en baggeren
 • Bouwbedrijf van Loo: huisaannemer gevraagd om prijs dekken steigers en opslag vd Kreeke
 • Reinhout: huisaannemer gevraagd om prijs elektra op de steigers
 • Bakx: huisaannemer gevraagd om prijs water op steigers

Planning en gevolgen werkzaamheden voor leden

Totdat de definitieve vergunning van het Bevoegd Gezag de gemeente Goes binnen is, blijft het uitermate spannend of we dit najaar kunnen gaan beginnen. Onze verwachting is dat het mogelijk allemaal net zal gaan. Iedereen, zowel van de instanties alsook van de WSVW commissies maar ook van de aannemers, staat op scherp en heeft de intentie om het plan dit jaar van start te doen gaan.

Zoals we het nu zien, zal het als volgt verlopen:

 • Half oktober beginnen we met werkzaamheden op het terrein (naast loods 2, de hondenwei, de pier en tussen jukken- en parkeerterrein)
 • Half oktober worden de boten uit de oude landbouwhaven verhaald naar de Schorhaven en worden de steigers uit de oude landbouwhaven verwijderd
 • Het terrein tussen havenkantoor-loods 1 en 2 en de haven tussen steiger A en B blijft deze winter vrij van boten voor opslag van getrokken palen etc.
 • Ca 30 boten op WSVW jukken worden op het terrein van de Zuidschor geplaatst, wel bij ons gekraand. Dit is uiteraard na instemming met betreffende leden geregeld.
 • Tussen november 2017 en eind april 2018 wordt het gehele plan uitgevoerd, zij het dat definitieve asfaltering pas gedaan wordt na afronding van de werken en na zetting van de puinlaag, zowel op het terrein alsook van de nieuwe loswal.
 • Steiger H, A, B en C worden deze winter getrokken en herplaatst zodat winterliggers een andere plek krijgen toegewezen.

Aanvullende maatregelen

 • Grotere winterliggers zullen deze winter ook aan de G steiger gelegd worden. De eerste boxen naast de haveningang vangen de meeste (westen) wind. Daarom wordt van deze boten verwacht dat ze extra lijnen zetten naar de palen van de steiger. De havenmeesters zullen dit met de betreffende eigenaren bespreken.
 • De pier en loswal worden afgegraven. Hierbij kan overlast van stuivend zand optreden. We verwachten dat dit redelijk beperkt zal zijn aangezien het winter (en dus nat) is, er meestal een westenwind staat en de dichts bijzijnde boten pas bij steiger D zijn. We vragen de leden een oogje in t zeil te houden en eventueel een extra wasbeurtje te doen. De havenmeesters zullen doorvoor in overleg water op de steigers zetten (bij geschikte temperaturen).
 • De aannemers zullen zeer beperkt gebruik maken van de slijptol. Alleen een vastgeroeste bout komt in aanmerking voor de slijptol. Andere stalen zaken, zoals damwand loswal en golfschot worden met plasmasnijder of snijbrander behandeld, waarbij geen vliegslijpsel optreedt.
 • Parkeren tijdens het kraanseizoen is ook dit jaar alleen toegestaan in de daartoe aangewezen parkeervakken, ook en zeker met alle werkzaamheden!
 • Ook zal er dit jaar weer een planning gemaakt worden voor de FILO van de loodsen en het parkeerterrein. Geef bij de havenmeesters aan wanneer u ongeveer denkt terug in het water te gaan zodat hier, zoveel als mogelijk, rekening mee gehouden kan worden tijdens het wegzetten van uw boot.
 • Voor de winterwedstrijden van de Wedstrijdcommissie wordt de vlaggenmast tijdelijk verplaatst naar een door de Wedstrijdcommissie aan te wijzen plek. Hoe er na de herindeling gestart en gefinisht gaat worden wordt momenteel overlegd.

Zijsteiger

Doordat er meer ruimte in de haven beschikbaar komt, is er de mogelijkheid om ligplekken te voorzien van een zijsteiger. We doen dat niet standaard bij alle plekken omdat dit voor iedereen een ongewenste kostenverhoging zou meebrengen. De zijsteiger wordt ca 60cm breed en loopt tot ongeveer het midden van de box en rust daar op een paal. Hierdoor wordt een stabiele zijsteiger verkregen en niet zo’n wiebelig gebeuren wat we van drijfsteigers kennen. Een box heeft slechts 1 zijsteiger, dus stuurboord- of bakboordzijde.

De kosten bedragen EUR 150,-- per zomerseizoen. Hiervan wordt de afschrijving betaald en de helft van de extra breedte die voor de zijsteiger nodig is. De bestaande ligplekken aan zij- of kopsteigers zullen vanaf zomerseizoen 2018 ook met dit extra tarief belast worden.

De zijsteigers worden op basis van de vraag in de haven aangebracht, in ieder geval op de plek van de huidige pier tussen de A en H steiger en aan de J steiger. Let er dus op: als u een zijsteiger aanvraagt dan krijgt u ook een andere ligplek voorgesteld!  Bij wijzigende vraag kunnen de boxen met zijsteigers redelijk eenvoudig worden uitgebreid dan wel worden gereduceerd in aantal.

 • Wie er een zijsteiger wenst: per omgaand maar voor 15 oktober 2017 mailen aan secretariaat@wsvw.com of bellen met opgaaf van Naam en Ligplek.
 • Wie er nu aan een kop- of zijsteiger ligt en hiervoor geen EUR 150,-- extra over heeft, dient eveneens per omgaand maar voor 15 oktober 2017 te mailen of te bellen zodat een andere ligplek kan worden aangeboden voor seizoen 2018.

Beste leden, het is een heel verhaal. Hopelijk geeft het antwoord op jullie vragen. Komen er nog meer vragen op, laat ze ons weten via Kim secretariaat@wsvw.com of de link op de website voor opmerkingen en verzoeken, we zullen die dan proberen te beantwoorden in een volgend nieuwsbulletin.

Met vriendelijke groet,
Namens de havencommissie en Bestuur WSVW

Cor Verhelst